Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenie

Spoločnosť TERNO Group k.s., so sídlom Ivánska cesta 12, 821 04  Bratislava, IČO: 35 818 913, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 501/B (ďalej len „TERNO Group“) vydáva v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa tento Reklamačný poriadok TERNO Group k.s. ( ďalej len „reklamačný poriadok“), ktorý informuje zákazníkov TERNO Group o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

II. Podmienky a postup pri reklamáciách

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku zakúpeného v prevádzkach TERNO Group pod názvom Hypernova alebo Albert nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.
 2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Reklamáciu výrobku môže kupujúci uplatniť na infokútiku v ktorejkoľvek predajni Hypernova alebo Albert. Ak je v záručnom liste určená iná osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie opráv (určená osoba), ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u tejto určenej osoby.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov a pri použitých veciach 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe výrobku, inak práva zaniknú. Vyhlásením v potvrdenom záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu 24 mesiacov, pričom podmienky a rozsah záruky sa určí v záručnom liste.
 5. Kupujúci je povinný reklamovať vadu výrobku včas.
 6. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní reklamácie predložiť reklamovaný výrobok a doložiť všetky potrebné doklady ku reklamácií.
 7. TERNO Group alebo určená osoba má povinnosť kupujúceho, ktorý uplatnil reklamáciu, poučiť o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je TERNO Group povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. TERNO Group vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 9. TERNO Group vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní o dátumu uplatnenia reklamácie.
 10. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Tým nie je v prípade neoprávnenej reklamácie dotknuté právo na náhradu škody TERNO Groupu.
 11. Náhrada škody, ktorá vznikla zákazníkovi vadnosťou tovaru, musí byť riadne preukázaná.   
 12. Ak zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže svoje právo uplatniť prostredníctvom súdu.
 13. Zamestnanci TERNO Group sú povinní riadiť sa platnými právnymi predpismi ako aj internými predpismi zamestnávateľa, ktorými sa vykonáva a upravuje proces prijímania a vybavovania reklamácií. 
 14. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.11.2008. 

Meníme sak lepšiemu

Záleží nám na tom, aby ste sa u nás cítili príjemne
a mali z nakupovania skutočný zážitok.
Preto pripravujeme zmeny, ktoré sa postupne
objavia vo všetkých predajniach.

Meníme sa na

Terno NoveTerno.sk

Pridaj sa k nám

Meníme sa, aby sme našim zákazníkom každý deň poskytovali skutočný zážitok z nakupovania. Chceš byť aj ty súčasťou nového Terno tímu? Tak sa k nám pridaj!

Pozri voľné pozície

Kontakt

TERNO Group k.s.
Ivánska cesta 12
821 04 Bratislava

Tel. 02/593 07 310

Pokiaľ máte otázky alebo pripomienky, prípadne
sa chcete s nami podeliť o svoje nápady, napíšte nám.

© 2017 TERNO Group k.s. E-mail: sekretariat@diligentia.sk tel.: +421 2 59 307 310 Reklamačný poriadok
created by